Sopimusehdot

1) VALMENNUS-SOPIMUS

Valmennus-sopimus on tehtävä kirjallisesti osapuolten kesken. Sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja (myöhemmin 'Toimittaja') ja palvelun käyttäjä (myöhemmin 'Asiakas'). Sopimus katsotaan tehdyksi ja se tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamia palveluita, jolloin sopimuksen allekirjoittanut yritys tai yksityishenkilö vastaa sopimuksen tekemisestä ja kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista. Asiakas kuitenkin sitoutuu käyttäytymään tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

2) ASIAKKUUS
Sopimus on määräaikainen sopimus. Määräaikaisen sopimuksen palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan. Mikäli Asiakas ei käytä palveluita sopimuskauden aikana, palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.

3) PALVELUIDEN HINNAT
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin tai painovirheisiin.

4) MAKSUTAVAT
Maksutavat verkkolasku, ePassi. Mikäli maksutapana on lasku, maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää.  Asiakas voi valita sopimuksen maksettavaksi joko kertamaksulla tai kuukausittaisella maksuerällä.

5) SOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN
Sopimus voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen tulee olla kestoltaan vähintään neljä (4) viikkoa. Jäädytyksen aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy, eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaalle palveluita. Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi. Sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. Sopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia Toimittajan kanssa etukäteen kirjallisesti, paitsi tapaturman tai
äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin Asiakkaan tulee sopia siitä Toimittajan kanssa heti kun se on kohtuudella odotettavissa mahdollista. Jäädyttämiseen vaaditaan lääkärintodistus tai virallinen todistus asevelvollisuuden suorittamisesta. Toimittaja vahvistaa myöntämänsä jäädytyksen kirjallisesti.

6) TAPAAMISTEN PERUUTUKSET
Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja palveluiden osalta.  Varattuun aikaan nähden alle 12 h sisällä peruutetusta ajasta veloitamme 50 % vastaanottomaksusta. Peruuttamattomasta ajasta veloitamme hinnaston mukaisen maksun. Mikäli Asiakas myöhästyy hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken. Siirto edellyttää Toimittajan kirjallista hyväksyntää. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä.

7) SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli sopimuksen jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, kun Toimittaja olennaisesti rikkoo sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa sopimusta.

8) SAATAVIEN PERINTÄ
Laskulla maksettaessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku seitsemän (7) päivää ennen eräpäivää. Jos Asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää Asiakkaalle muistutuslaskun seitsemän (7) päivän kuluttua eräpäivästä. Muistutuksesta aiheutuvat mahdolliset kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään Toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimus Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

9) TYYTYVÄISYYSTAKUU

Jos Asiakas ei koe valmennusta hyödylliseksi on hänellä 14 vrk aikaa valmennuksen toimittamisesta saada rahat 100 % takaisin.

10) HENKILÖTIEDOT
Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla Asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamiseen toimittajalta eli Toimittajalla voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.

11) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä, että Asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.

12) MUUT EHDOT
Sopimukseen sisältyvät ainoastaan sopimukseen kirjatut palvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut kustannukset, kuten esimerkiksi tilojen käyttömaksut. Valmennustapaamisen yhdensuuntaisen matkan ylittäessä 10 km perin kulukorvausta 0,44 e/km.